Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi/Adatkezelési tájékoztató

Mindenekelőtt tájékoztatom, hogy a GDPR 21. cikk (4) bekezdése alapján
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Csorba Dávid E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1195 Budapest, Jáhn Ferenc u. 7. 1/3.
Az adatkezelő e-mail címe: info@csorbadavid.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatkezelő nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt

Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége
A személyes adatok tárolását Adatkezelő – az erre létrejött külön írásbeli szerződés alapján – adatfeldolgozó igénybevételével végzi. Adatfeldolgozó kizárólag a személyes adatok tárolására jogosult, azokhoz nem férhet hozzá, így azok megismerésére nem jogosult.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 789 2 789
e-mail: support@tarhely.eu
Az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata:
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

A kezelt adatok köre:
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok (személyes adatok) köre:
A webáruházban történő vásárlás esetén – a 4. pontban meghatározott célból – rögzítésre kerülnek a Vásárló alábbi adatai: neve, számlázási- valamint szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma.
A webáruház használatával automatikusan rögzítésre kerülő adatok köre (cookie-k):
Mint minden weboldal, a webáruház is használ ún. „sütiket” (cookie-kat). Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást az 5. pont tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama
Törvényben előírt adatkezelési kötelezettség
Adatkezelő jogszabályokon alapuló kötelezettsége vásárlás esetén a Vásárló részére előírt tartalmú számla kiállítása, mely alapján azon a Vevő neve és címe, mint személyes adat kerül feltüntetésre (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § e) pontja). Az Áfa tv. 179. § (1) bekezdése alapján a számlát (ezzel együtt a számlán szereplő vásárlói adatokat) az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni, mely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése alapján a számla kiállítási évének utolsó napját követő öt év, így Adatkezelő a számlán szereplő személyes adatokat ezen időtartamig őrzi meg. E törvényi szabályozás alapján a személyes adatokat tartalmazó számviteli bizonylatok megőrzése Adatkezelőnek akkor is kötelessége, ha annak törlését a Vásárló kéri (Infotv. 20. § b) pont). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti törvényi előírás. A személyes adatok megadásának hiányában a webáruházon keresztül nem áll módunkban Önt kiszolgálni.
A szolgáltatás teljesítését elősegítő adatkezelés
Annak érdekében, hogy Vásárlóinkat minél magasabb színvonalon kiszolgálhassuk, lehetőséget biztosítunk a webáruházban megrendelt termékek házhozszállítására. Ennek teljesítéséhez feltétlenül szükséges a Vásárló szállítási adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím) rögzítése. A megrendelt Termék házhoz szállítását Futárszolgálat közreműködésével biztosítjuk, akinek részére a szállítási adatok átadásra kerülnek. (A Futárszolgálatok és azok adatvédelmi tájékoztatói a 8. pontban kerülnek meghatározásra.) A szállítási adatok megőrzése a Termék Vásárló általi átvételéig történik. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Vásárló GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, valamint az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulása. A személyes adatok megadásának hiányában a webáruházon keresztül rendelt Terméket nem áll módunkban Önnek futárszolgálat igénybevételével eljuttatni.
A megrendelt Termék ellenértékének online kifizetéséhez (SimplePay) szükséges személyes adatok átadásra kerülnek az azt lebonyolító adatfeldolgozó részére, mely nélkül ennek a fizetési opciónak az érvényesítése nem lehetséges. A SimplePay fizetés alkalmazása során a személyes adatok, valamint a bankkártya adatok nem jutnak Adatkezelő tudomására. A SimplePay fizetés adatfeldolgozójával kapcsolatban további információkat lásd a 8. pontban.
Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés
Annak érdekében, hogy Vásárlóinkat minél interaktívabb módon kiszolgálhassuk, jelen vagyunk a közösségi oldalakon is (pl. facebook). Ezeken az oldalakon keresztül személyes adatok kivételes esetben, kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhetnek birtokunkba. Ennek célja kizárólag a kiszolgálás ezen csatornán történő biztosítása, vagy a vásárlói reakciók kezelése lehet. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, valamint az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulása. A személyes adatok hiányában – amennyiben azok megadása elengedhetetlen – nem tudjuk Önt a kívánt színvonalon kiszolgálni. Kérjük, hogy a közösségi oldalak használatakor szíveskedjen azok vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját is áttanulmányozni!

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a webáruház látogatása során ún. cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a webáruház az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse webáruházunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználók azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.
Bizonyos cookie a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön eszközén. Ennek megfelelően az alábbi cookie-kat különböztethetjük meg:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Kosár cookie: A webáruház használata során a kosárba helyezett termékeket rögzíti, 365 napig. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Explorer:
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
A cookie-k használatához való hozzájárulás
A webáruház oldalára lépve megjelenő előugró ablakában az elfogad gombra történő kattintással, ennek hiányában a weboldal használatával Ön hozzájárulását adja, ezáltal elfogadja a cookie-k alkalmazását. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti törvényi előírás.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés keretében Önt az alábbi jogok illetik meg:
Az adatkezelés megkezdését megelőző tájékoztatás joga (GDPR 13. cikk és Infotv. 14. § a) pontja):
Ön jogosult az adatkezelést megelőzően az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő tényekről megfelelő tájékoztatást kapni, melyet Adatkezelő jelen Adatvédelmi/Adatkezelési tájékoztató közlésével biztosít az Ön számára.
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk (1) bekezdése és Infotv. 14. § b) pontja):
Ön az adatkezelés tartama alatt – az erre irányuló kérelme előterjesztése nyomán a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – jogosult megismerni a kezelt személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat, így különösen:
hogy személyes adatait az Adatkezelő, vagy megbízásából adatfeldolgozó kezeli-e,
a kezelt személyes adatok forrását,
az adatkezelés célját és jogalapját,
a kezelt személyes adatok körét,
a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
az Önt megillető jogokat, valamint azok érvényesítésének módját,
profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét,
a személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jogról és annak módjáról.
Az adatok helyesbítéséhez való jog
Amennyiben az adatkezeléssel érintett adatai pontatlanok, helytelenek, vagy hiányosak, Ön az adatkezelés tartama alatt, erre irányuló kérelme előterjesztésével kérheti ezen adatok helyesbítését vagy kiegészítését, melyet Adatkezelő haladéktalanul elvégez.
Az adatok törléséhez való jog
Az adatkezelés időtartama alatt – a törvényben előírt adatkezelési kötelezettség esetét (lásd 4.a. pont) kivéve – Ön bármikor kérheti személyes adatai törlését, melyet Adatkezelő haladéktalanul elvégez. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a webáruházon keresztül vásárolt Termék futárszolgálattal történő kézbesítését rendelte, és a Termék átvétele előtt kéri személyes adatainak törlését, úgy a teljesítésig az adatok kezelése korlátozásra kerül (lásd e. pont). Amennyiben az adatok törlésére az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása alapján kerül sor, az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatok korlátozásához való jog
Az Ön kérelmére, valamint ideiglenes esetekben – ameddig az adatkezelésre vonatkozó kérelemmel szemben fennálló kétségek tisztázásra nem kerülnek, vagy a Vásárló jogos érdekeinek védelmében – az adatok törlés helyett korlátozásra kerülnek. Ebben az esetben a személyes adatok tárolásán túl kizárólag a zárolást megalapozó körülményhez igazodó adatkezelési művelet végezhető. A zárolást megalapozó körülmény megszűnése után – amennyiben az Ön eredeti kérelme erre irányult – az adat törlésre kerül.
A tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való jogról Önt a jelen Adatvédelmi/Adatkezelési tájékoztató bevezetőjében külön tájékoztattuk.
Hatósági panasz előterjesztéséhez való jog
Amennyiben Önnek az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel szemben bármilyen panasza merülne fel, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt terjesztheti elő, az alábbi linken található csatornák valamelyikén: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html
Amennyiben megítélése szerint  Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, jogai érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat.
További adatkezelésről szóló tájékoztatáshoz való jog
Amennyiben Adatkezelő az Ön személyes adataival a fentiekben (lásd 4-5. pontban) meghatározottakon túl további adatkezelést kíván végezni, akkor arról előzetes tájékoztatatást nyújt Önnek az adatkezelés lényeges körülményeiről. Önt ezen tájékoztatás nyomán is megilletik a fentebbiekben meghatározott jogok.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a birtokába kerülő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

SimplePay adatfeldolgozó:
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., +36 1/20/30/70 3-666-611, ugyfelszolgalat@simple.hu, https://simplepay.hu/
adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2020/12/adatkezelesi-tajekoztato_honlapra.pdf
vásárló: A webáruházon keresztül Terméket vásárló fél
webáruház: az Adatkezelő által üzemeltetett https://csorbadavid.hu/ címhez tartozó webáruház

Vonatkozó jogszabályok
GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Infotv.: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Budapest, 2023. 03. 18.